Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
pdf Oznámenie o doručení písomnosti-M. Ogurčák
pdf Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška - územný plán
pdf Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK
pdf Oznámenie o dražbe
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie záhradkárskej osady - výmena trafostanice a elektrické rozvody NN siete
pdf Wifi pre teba
pdf Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Harichovce
Schválené návrhy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - výdavky
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Správne konania

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk