Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku-Bdžoch
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku-Košár
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku-Krompigel
pdf Wifi pre teba
pdf Verejná vyhláška - územný plán
pdf Verejná vyhláška
pdf Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
pdf 1.Plán udržateľnej mobility KSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
pdf 2.Plán udržateľnej mobility KSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
pdf VZN obce Harichovce č. 57/2020 - Návrh Zmeny a doplnku č . 1/2019 Územného plánu obce Harichovce
docx Oznámenie o výrube drevín
Schválené návrhy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - výdavky
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
pdf Návrh dodatku č. 4 ktorým sa mení VZN obce Harichovce č.47/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne a CŠPP v Harichovciach
Správne konania

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk