Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Pozvánka na 9. zasadnutie OZ Harichovce
pdf Oznámenie o doručení písomnosti-Vokůrková
pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Multifunkčné ihrisko"
pdf Verejná vyhláška
pdf Oznámenie o doručení písomnosti-Bondirová
pdf Verejná vyhláška - územný plán
Schválené návrhy
pdf VZN č. 56/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijne náklady v školskej jedálni
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Správne konania

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk