Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Oznámenie o doručení písomnosti-Hudáková Denisa
pdf Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
pdf Verejná vyhláška - Rozšírenie EKS UPC Harichovce
pdf Verejná vyhláška-oznámenie o vstupe na pozemok
pdf Povinná registrácia chovov ošípaných - Africký mor
pdf Verejná vyhláška - Rozšírenie EKS UPC Harichovce
pdf Verejná vyhláška - Rozšírenie EKS UPC Harichovce
pdf Oznámenie o vstupe na pozemok
pdf Nízkouhlíková stratégia organizácii v KSK - Harichovce
pdf Nízkouhlíková stratégia - Harichovce
pdf Výrub stromu
Schválené návrhy
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
pdf Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 45/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a dr.st. odpady
pdf Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Harichovce č. 56/2019 o určení výšky príspevkov v MŠ, v ŠKD a ŠJ
Správne konania

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk