Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku
pdf Wifi pre teba
pdf Rozsah hodnotenia - územný plán
pdf Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - záverečné stanovisko
Schválené návrhy
pdf VZN č.57/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1/2019 Územného plánu obce Haríchovce a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Haríchovce č. 23/3 zo dňa 09.10.2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Haríchovce
pdf Prílohy VZN č.57/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 1/2019 Územného plánu obce Haríchovce a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Haríchovce č. 23/3 zo dňa 09.10.2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Haríchov
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - výdavky
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
pdf Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2020
Správne konania
pdf Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - INS-FTTH-SN-Harichovce - optická sieť
pdf Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - INS-FTTH-SN-Harichovce - optická sieť

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk