Fotogaléria:

Anketa:

Úradná tabuľa

Oznamy
pdf Úzený plán obce Harichovce, Zmeny a doplnky č. 1/2019-oznámenie o strategickom dokumente
pdf Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č.1/2019 Územnoplánovacej dokumentácie obce Harichovce
pdf Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o umiestnení stavby
pdf Zámer nájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Košický samosprávny kraj
xlsx Miera triedenia odpadov v obci Harichovce za rok 2018
Schválené návrhy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2019 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2019 - výdavky
Návrhy na pripomienkovanie
Predkladáme Vám návrhy k pripomienkovému konaniu. V súlade so zákonom 369/1990 Zb.§ 6 čl. 4. možno predkladať pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Správne konania

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk