Fotogaléria:

Anketa:

Kontrolná činnosť

pdf Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov
Hlavný kontrolór - volí ho a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vykonáva kontrolnú činnosť (§ 18 d/ zákona č. 369/1990 Zb.) nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Vypracováva najmä odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v OZ, kontroluje pokladničné operácie, účtovníctvo a nakladanie s majetkom obce. Vybavuje sťažnosti občanov.
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na I. polrok 2020
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2022
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na II. polrok 2019
pdf Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Harichovce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Harichovce na I. polrok 2019
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2021
pdf Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2018
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra obce Harichovce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
pdf Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2018
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 a k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2020
pdf Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017
pdf Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Harichovce za rok 2016
pdf Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2018
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Harichovce za rok 2014
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2017
pdf Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v harichovciach za rok 2014
pdf Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly účinných zmluvných vzťahov uzatvorených Obcou Harichovce
pdf Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce Harichovce
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014 a k návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2016
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Harichovce za rok 2013
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012 a návrhu rozpočtu na roky 2013 - 2014
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Harichovce za rok 2012
pdf Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Harichovce za rok 2011

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk