Fotogaléria:

Anketa:

Diaľničný privádzač

O čo ide?
V roku 2012 presne 40 rokov od začiatku budovania najvýznamnejšej a najdlhšej diaľnice D1 sa jej stavba dostala až pred brány našej obce. Konkrétne sa začal budovať 18,5 km dlhý úsek Jánovce-Jablonov. Súčasťou infraštruktúry ja aj diaľničný privádzač Spišská Nová Ves - Levoča a práve jemu sa budeme venovať bližšie.
pdf Petícia
Ako to celé začalo?
V roku 2004 boli vypracované dva varianty trasovania privádzača SNV-LE (preložka cesty II/533), ktorý mal zabezpečiť prístup na D1 a vzájomne prepojenie týchto miest. Začiatok preložky je v oboch variantoch rovnaký začína na ceste I/18 pred Levočou v smere od Popradu ( povyše SAD,Troliga bus) nasleduje mimoúrovňová diaľničná križovatka od ktorej Variant A pokračuje ponad Levočské Lúky a zo západnej strany obchádza našu obec, po svahu Modrého vrchu prechádza pozdĺž železnice a cesty II/533 a približne v mieste súčasnej križovatky pri pumpe sa napája na cestu II/536. Variant B od mimoúrovňovej križovatky je vedený medzi Novým Dvorom a Levočskými Lúkami kde križuje železničnú trať a cestu II/533, dalej prechádza Capkovou Dolkou a úpätím Kačeláka, pokračuje ponad bývalé majetky a cintorín a teda z východnej časti obchádza našu obec, na cestu II/536 je napojený pri Embracu. V polovici roku 2005 je definitívne rozhodnuté o Variante A v dĺžke necelých 8 km ako štvorpruhova komunikácia s plánom realizácie v rokoch 2006 - 2010.
pdf Varianty privádzača v roku 2004
pdf Záverečné stanovisko MŽP SR pre NDS a.s. 16.6.2005
Čo sa stalo?
8.10.2008 na výjazdovom rokovaní vády (1. vláda R.Fica) v SNV bolo uznesením vlády SR č. 706 rozhodnuté o zmene variantu a to tak, že sa privádzač napojí na jestvujúcu cestu II/533 medzi Novým Dvorom a železničným priecestím pri Lev. Lúkach, a cesta II/533 v smere do SNV sa zrekonštruuje na cestu I. triedy.
pdf Uznesenie vlády SR 706/2008
Čo nasledovalo?
Uznesením vlády o zmene trasy sa celý investičný a stavebný proces bude realizovať v katastri mesta Levoča a teda aj Prešovského samosprávneho kraja, z tohto dôvodu už naša obec nieje účastníkom konania ani dotknutým orgánom, preto obec nebola ani informovaná o zmene zámeru a teda o tom, že "žiaden privádzač nebude" ale všetka doprava bude prechádzať obcou. V období rokov 2008 - 2011 v rámci príprav PPP projektov na výstavbu dialnic "náš" privádzač zo zoznamu celkom vypadol a nebol ani zazmlúvnený, neskôr boli balíky nerealizované a od zmlúv sa odstúpilo. Napriek reálnemu stavu z úst zainteresovaných a zaiste lepšie informovaných zástupcov krajských samospráv a členov 1. Ficovej i Radičovej vlády ešte i v roku 2012 vychádzali ubezpečenia, že privádzač realizovaný bude akosi zabudli poznamenať, že vo výrazne okresanej podobe.
Čo sa deje teraz?
Nová podoba diaľničného privádzača pozostáva z dvoch častí a to: I. etapa - severne od mimoúrovňovej križovatky po križovanie s cestou I/18, ktorá sa realizuje spolu s výstavbou diaľnice, II. etapa vedie od mimoúrovňovej križovatky k ceste II/533 na ktorú sa napája medzi Novým Dvorom a priecestím pri Lev. Lúkach s plánom realizácie do 30.6.2017. K tomuto zámeru bola vo februári 2012 vypracovaná dokumentácia. V období jari a leta 2012 sa k dokumentácii vyjadrili aj dotknuté orgány, medzi ktoré ale Harichovce nepatria. Na verejnosti sa začali objavovať čiastkové informácie, preto sa obec Harichovce začala zaujímať o situáciu s výstavbou privádzača SNV-LE. Ťažkouveriteľná odpoveď z NDS bola studenou sprchou, nakoľko sa už len jednalo o strohé konštatovanie takmer 4 roky starej veci o ktorej sme my Harichovčania nemali ani len tušenie. Obec Harichovce teda začala na prelome rokov 2012 - 2013 zhromažďovať podklady vývoja celej situácie a jej zástupcovia sa snažili zúčastňovať stretnutí a rokovaní aj keď iba ako hostia či verejnosť a nie ako dotknuté osoby. V lete 2013 bola spustená petícia, v ktorej každý môže podporiť zámer realizovania privádzača v pôvodnej pobobe. V ostatnom období rovnako bola prostredníctvom medií táto problematika otvorená a interpretovaná verejnosti.
pdf Dokumentácia II.etapa - text
pdf Dokumentácia II.etapa - nákres situácie 1
pdf Dokumentácia II.etapa - nákres situácie 2
pdf Vyjadrenie k zámeru mesto Levoča
pdf Vyjadrenie k zámeru ObU ŽP Poprad
pdf Vyjadrenie o zmene navrhovanej činnosti NDS
pdf Vyjadrenie MŽP pre NDS
pdf Aktualizácia Programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic 2011 – 2014
Čo bude nasledovať?
Úlohou obce je presvedčiť vládu SR schváliť uznesenie, ktoré zaviaže kompetentné inštitúcie k realizovaniu pôvodného trasovania preložky cesty - privádzača SNV - LE. K tomu využijeme primárne všetky dostupné legislatívne možnosti. Budeme pokračovať v zbieraní podpisov a doplnení už zaslanej petície, prostredníctvom médii budeme aj ďalej informovať verejnosť. A ak to bude nutné obec zorganizuje protesty a verejné zhromaždenia ako formu odporu a občianskej neposlušnosti. Rovanko sa nebránime aj riešeniu situácia súdnou cestou nakoľko podľa nášho záveru dochádza k porušeniu legislatívy a základných práv garantovaných ústavou SR. V súčastnosti obec Harichovce pracuje na projekte na zvýšenie bezpečnosti na ceste pretínajúcej obec a to vhodnými dopravnými zariadeniami a obmedzeniami.
pdf Prehľadne spracované zhrnutie celej situácie
Dokumenty k téme
Na tomto mieste sú k nahliadnutiu dokumenty a korešpondencia k téme
pdf Oznámenie o začatí uzemného konania OÚ Prešov
pdf Zápisnica z ústneho pojednávania o umiestnení stavby
pdf Vyjadrenie obce Harichovce k pojednávaniu o umiestnení stavby
pdf Žiadosť o odpoveď k podaným námietkam
pdf Odpoveď OÚ Prešov
pdf Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
pdf Verejná vyhláška z dňa3.2.2014
pdf Podnet na preskúmanie rozhodnutia
pdf Oznámenie o postúpení podnetu
pdf Opakovaný podnet na preskúmanie rozhodnutia
pdf Odpoveď na opakovaný podnet
pdf Odvolanie proti rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk