Fotogaléria:

Anketa:

Výzva – Multifunkčné ihrisko s osvetlením Harichovce

Obec Harichovce ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst 1 písm. b) zákona 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Multifunkčné ihrisko s osvetlením Harichovce"


Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk