Fotogaléria:

Anketa:

História

História obce


Historické dokumenty uvádzajú rok 1268 ako vznik obce, avšak nik nepochybuje, že sú staršie. Ako zakladateľ sa uvádza šoltýs menom Waldemar, ktorý priviedol nových nemeckých kolonistov a usadil ich tu. Isté je, že od uvedeného roku sú Harichovce už významnou obcou, pretože už majú vlastnú faru a farára, ktorý mal veľký vplyv. Obyvatelia mohli u? požívať rôzne výsady, najmä osobnú slobodu, samosprávu t.j. honosy voliť richtára a mestskú radu, právo využívať lesy a toky na lov zveri a rýb, využívať nerastné bohatstvo, výsadu používať nemecké právo, oslobodenie od závislosti na spišskom županovi. Tieto výsady potvrdil panovník Štefan V. v roku 1271. Týmto sa Harichovce zaradili medzi plnoprávne spišské mestá.

Kľúčové udalosti v histórii obce


Harichovce mali v dejinách dvojaké pomenovanie. V najstarších listinách sa vyskytuje meno Villa Baldmar a neskôr Villa Palmarum. Odvtedy sa začína používať aj druhé meno obce, akiste v súvislosti s výmenou obyvateľstva a s definitívnou stratou mestského charakteru, prvý krát ako Harykocz v roku 1553. O sto rokov neskôr stratili Harichovce výsadné postavenie mestečka a stali sa súčasťou spišského hradného panstva Zápožských, Turzovcov a Csákyovcov. V roku 1678 si dala obec zhotoviť pečať s kruhopisom SIGILLUM OPPIDI PALMENSIS /Pečať mestečka Harichovce/. V znaku je hlava bradatého muža -symbol pôvodného patróna obce sv. Jána krstiteľa, alebo je to znak odvodený z erbu zemepánov obce Csákyovcov, ktorí tiež majú sťatú hlavu Turka. Roky po 1. sv. vojne prinášajú obci mnoho zmien. V roku 1923 občania opravujú školu, vzniká Dobrovoľný hasičský zbor a neskôr vzniká ako prvý na Spiši Osvetový zväz. V roku 1913 sa konalo prvá divadelné predstavenie harichovských ochotníkov. Na novom miestnom ihrisku odohrali harichovskí futbalisti prvý zápas s mužstvom TJ Spišská Nová Ves v júni 1932. Potravné družstvo v obci vzniklo v roku 1938. 27.1.1945 bola obec oslobodená od nemeckých vojakov. 1.9.1947 je zriadená materská ?kola v obci. V máji 1949 bolo založené JRD. Podľa sčítania z roku 1950 mala obec 1064 osôb, 202 rodinných domov a 7 verejných budov. Od roku 1957 premáva na trase Sp. Nová Ves - Levoča okrem vlaku aj pravidelná autobusová doprava.

Ľudové zvyky, tradície obce


* - posledné fašiangy „Hodzene s ohňom" - členovia folklórnej skupiny Harihovčan chodia preoblečení v maskách po celej obci, spievajú a zabávajú celú dedinu
* - „Stavanie Mája" - na námestí sa postaví ozdobený červený smrek - máj, pri ľudovom speve za účasti občanov a členov folklórnej skupiny Harihovčan
* - každoročne sa konajú v obci poslednú augustovú nedeľu „Obecné folklórne slávnosti", kde vystupujú folklórne skupiny z blízkeho okolia ale aj zo zahraničia

Staré a cudzie názvy obce:


* 1268 Baldmar * 1313 Baldinazi, Baltzmary * 1317 Baldinarii, Palmary, Paldmarii * 1328 Palmesdorf * 1520 (villa) Palmarum * 1628 Harykowcze * 1786 Hárikowce * 1920 Harikovce * 1927 Harichovce Nemecký názov: Palmsdorf Maďarský názov: Harikóc, Pálmafalu

Historické a kultúrne pamiatky


Už v roku 1268 sa spomína existencia fary a kostola, no v roku 1763 bola v obci s veľká povodeň, ktorá poškodila kostol a preto dali Anna Csákyová a Štefan Csáky ako patróni postaviť dnešný kostol v rokoch 1763 - 1764. Kostol i hlavný oltár boli zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Pôvodne gotický, barokovo prestavaný v rokoch 1763 -1764, keď zmenili jeho východnú orientáciu a odstránili časť pôvodného obvodového muriva, ktorého kamene ležia dnes na brehoch potoka. Jednolodie s polkruhovo zakončeným presbytériom a s predstavanou trojpodlažnou vežou. Celý priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Na pravej strane podvežia je zamurovaný ranogotický portál. Na pravom klenbovom poli je nástenná maľba od Jozefa Hanulu. Barokovo - klasicistická fasáda s nárožnými pilastrami a terčíkovou korunnou rímsou na predstavanej veži, zastrešenej neskorobarokovou laternovou baňou. Oltáre a kazateľnica sú pseudogotické z 20.storočia. Krstiteľnica je zo začiatku 19. storočia, drevená, zdobená akantom. V kostolíku si môžete pozrieť olejový obraz Obrátenie sv. Pavla na plátne sign. Paulíni Imrich. Zaujímavá je aj polychromovaná drevorezba sv. Jána Nepomudského. Ide o neskorobarokovú práca rustikalného charakteru z konca 18. stor.

Za ostatnými historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami sa treba vybrať do blízkej Spišskej Novej Vsi, Levoče, či Spišského Podhradia /Spišský hrad/.

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk