Fotogaléria:

Anketa:

Referendum 2014

Informácie pre oprávnených občanov
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
pdf Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
pdf Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z. n. p.
png Vzor hlasovacieho lístka
pdf Hlasovací preukaz
pdf Informácie pre oprávnených občanov
Výsledky referenda
pdf Definitívne výsledky referenda za SR
pdf Definitívne výsledky referenda za obec Harichovce

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk