Fotogaléria:

Anketa:

Obecný úrad

Obecný úrad


a) Štruktúra obecného úradu - organizačná schéma


Ing. Lubomír Belej /zástupca starostu obce/

Magda Peklanská - referent od roku 2011 /pokladník, evidencia obyvateľstva.../

Mgr. Anna Federová - referent od roku 1995 /miestne dane-DzN, pes, odpad, rozhodnutia.../

Beáta Sekelská - referent od roku 2003 /účtovníctvo, mzdy.../

Patrik Hrobľák - od roku 2017 /hlavný kontrolór obce/

b) Popis právomocí obecného úradu/zastupiteľstva

- obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce, je podateľnou a výpravňou písomností obce, zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ, obecnej rady a komisií, vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

- obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovať územný plán obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra


c) História úradu - kedy vznikol, hlavné výsledky od jeho vzniku

- po roku 1989 zaznamenali obyvatelia Harichoviec množstvo zmien, uskutočnili sa komunálne voľby, započalo sa s výstavbou vodovodu v obci, neskôr bola obec splynofikovaná, bola postavená čistiareň odpadových vôd, začalo sa s výstavbou kanalizácie, bol vypracovaný územný plán obce, momentálne sa kladie asfaltový koberec na miestne komunikácie v obci


d) Kľúčové otázky, ktoré obecný úrad/zastupiteľstvo rieši

- usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva stanoviská k investičnej činnosti v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, športového klubu, zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, plní úlohy na úseku sociálnej pomoci, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vedie obecnú kroniku

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk