Fotogaléria:

Anketa:

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia
pdf VZN č. 56/2019 o určení výšky príspevkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
pdf VZN č. 55/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Harichovce
pdf VZN č. 54/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
pdf VZN č. 53/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
pdf VZN č. 52/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Harichovce
pdf VZN č. 51/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 51/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
pdf VZN č. 50/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
pdf VZN č. 49/2016 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
pdf VZN č. 48/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
pdf VZN č. 47/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ a CŠPP
pdf Dodatok č. 3 ktorým sa mení VZN obce Harichovce č.47/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí, Školskej jedálne a CŠPP v Harichovciach
pdf VZN č. 45/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Dodatok č. 1 VZN č. 45/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 41/2014 ktoré upravuje nájom bytov
pdf VZN č. 38/2013 o určení výšky príspevkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
pdf VZN č. 35/2012 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce
pdf VZN č. 28/2011 o kronike obce
pdf VZN č. 26/2011 prevádzkový poriadok pre pohrebiská cintorínov Harichovce
pdf VZN č. 25/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Harichovce
pdf Dodatok č.1 k VZN č.25/2011
pdf Dodatok č.2 k VZN č.25/2011
pdf VZN č. 24/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
Smernice a interné dokumenty
pdf Štatút obce Harichovce
pdf Rokovaci poriadok Obecného zastupiteľstva v Harichovciach
pdf Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
pdf Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu
pdf Zasady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
pdf Smernica č.1/2017 o postupe vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou z vlastných zdrojov obce
pdf Zásady hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu zverený obci Harichovce
pdf Zásady odmeňovania poslancova členov komisii OZ v Harichovciach s Dodatkom č.1
pdf Zásady na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Harichovce
pdf Organizacny poriadok OZ
pdf Organizacny poriadok OcÚ

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk