Fotogaléria:

Anketa:

Regenerácia námestia

Obec už od roku 2012 aktívne pracovala na „oprášení“ a prepracovaní  pôvodného projektu a projektovej dokumentácie pre komplexné riešenie námestia obce. V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu, kód ROP-4.1a-2013/01 pre opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel, bola obec konečne úspešná, čím sa zavŕšila aj takmer sedemročná snaha o realizovanie pôvodného projektu a tým pádom sa účelne využili už doposiaľ investované prostriedky. 

Na realizáciu projektu „ Komplexné riešenie námestia obce Harichovce“ nám bol schválený nenávratný finančný príspevok do výšky 486 436,77 €. 

Maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu so spoluúčasťou obce predstavovala 512 944,96 €.

Celková hodnota zákazky v rámci verejného obstarávania bola vysúťažená firmou Alkon SV, s.r.o. vo výške 291 428,63 €.Súčasťou realizácie bude rekonštrukcia priestoru pri potoku takzvaný „Park pri potoku“ na ktorom bude vybudované detské ihrisko s preliezkami, spevnené, trávnaté, okrasné a oddychové plochy, osadené verejné osvetlenie, lavičky a iný mobiliár. Priestor pred kostolom s pamätníkom bude niesť názov „Park so sakurou“ a okrem novej výsadby pribudnú aj prvky drobnej architektúry ako lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle. Priestor bude ďalej dopĺňať plocha na stavanie Mája či vianočného stromčeka. V „Parku s gaštanmi“ pribudne opäť drobný mobiliár, osvetlenie a funkčné spevnené a rekreačné plochy. Rekonštrukciou budú upravené zároveň aj priestory pred základnou školou, s názvom „Obchodné námestie“, kde pôjde o hlavné riešené územie na ktorom bude vybudované parkovisko a autobusová zastávka, doplnené o spevnené a trávnaté verejné priestranstvá. Súčasťou projektu regenerácie námestia bude aj výstavba a rekonštrukcia chodníkov a iných spevnených plôch v riešenom území. 

Ako základné východisko riešenia sme si stanovili dodržanie a uplatnenie koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, minimalizovanie nákladov na údržbu a prevádzku objektov a plôch v budúcnosti, tvarové, materiálové, konštrukčné a pocitové zjednotenie jednotlivých časti riešeného územia. Cieľom projektu je pomôcť rozvoju a skvalitneniu života, aktivít a vzťahov miestnej komunity v našej obci. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku TU:

Podklady projektu  (výkresy, správy, pohľady, detaily, prvky) TU:

Sprievodná a súhrnná technická správa TU:

Koordinačná situácia celej stavby TU:

Dokumenty z verejného obstarávania TU:

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk