Fotogaléria:

Anketa:

Podpora opatrovateľskej služby


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk, ia.gov.sk.

Cieľom projektu „Podpora opatrovateľskej služby v obci Harichovce“ je umožniť poskytovať opatrovateľskú službu osobám odkázaných na pomoc inej osoby a vytvoriť predpoklady rozšírenia poskytovania opatrovateľskej služby v obci. Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite a zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti, čo je v súlade s Investičnou prioritou 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu a špecifickým cieľom 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Projektom budú podporení v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) spolu 5 zamestnancov opatrovateľskej služby.

Projektom budú naplnené merateľné ukazovatele:

1. Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 5

2. Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1 

 

Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá bude poskytovaná priamo v domácnosti klientov.

 

Opatrovateľská služba bude riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby bude podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vytvorí sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporí sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporí sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Stručný popis činnosti vykonávaných pri poskytovaní opatrovateľskej služby:

• odborná opatera, pomoc a starostlivosť bez nutnosti opustiť rodinné prostredie

• pomoc pre skvalitnenie života bez pocitu osamelosti, s primeranou mobilizáciou ich schopností

• psychická podpora, pocit istoty a intimitu, slušnosť a solídne jednanie.

Rodinám sa poskytuje:

• uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu ich opatrovaného člena

• posilnenie spolupatričnosti rodiny, s možnosťou prežívať bežný život i rodinné, spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom

• spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre postarané

•  úsporu oproti nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho

Úkony poskytované klientovi

I. Starostlivosť o klienta

1.    Hygiena

 • Osobná hygiena

       - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)

 • Celková kúpeľ

       - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)

2.    Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 • donáška stravy
 • príprava a porciovanie hotovej stravy
 • obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
 • kŕmenie a pomoc pri pití

3.   Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 • sprievod na toaletu a z toalety
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)

4.    Obliekanie, vyzliekanie

 • obliekanie, obúvanie
 • vyzliekanie, vyzúvanie

5.    Mobilita, motorika

 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
 • polohovanie
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

II. Starostlivosť o domácnosť

1.    nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru

2.    príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

3.    donáška jedla do domu

4.    umytie riadu

5.    bežné upratovanie v domácnosti

6.    starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)

7.    starostlivosť o lôžko, výmena posteľnej bielizne

8.    vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby

9.    donáška uhlia a dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie

10.    ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti , administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb

 

III. Základné sociálne aktivity 

1.    Sprevádzanie klienta

 • na lekárske vyšetrenie
 • na vybavenie úradných záležitostí
 • do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
 • pri záujmových činnostiach, šport, kultúra, spoločenské podujatia

2.    predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

 

IV. Dohľad

•    dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

•    dohľad v určenom čase a mieste

Každý občan, ktorý splní podmienky - má právoplatné rozhodnutie obce o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, t. j. je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby minimálne v stupni II., má právo požiadať obec, v ktorom má trvalý pobyt, o poskytnutie alebo zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby.

Obec Harichovce ako verejný poskytovateľ domácej opatrovateľskej služby na lokálnej úrovni určuje sumu úhrady za túto sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou o poskytovaní tejto sociálnej služby, uzatvorenou s klientom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľom sociálnej služby“), v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce (určuje konkrétne sadzby úhrady za domácu opatrovateľskú službu v súlade s uplatňovanou sociálnou politikou v území).


Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk