Fotogaléria:

Anketa:

ZaD ÚPN Harichovce


Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Harichovce

Obec Harichovce ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Harichovce podľa § 22 stavebného zákona. Rozvoj obce sa v súčasnosti riadi územnoplánovacou dokumentáciou schválenou v roku 2003.

Obec žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Harichovce je k nahliadnutiu na webovej stránke obce (pod týmto textom) a na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-harichovce-zmeny-doplnky-c-1-2019, fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov ÚPN k nahliadnutiu na obecnom úrade Harichovce.Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Harichovce

Obec Harichovce ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Harichovce podľa § 22 stavebného zákona. Rozvoj obce sa v súčasnosti riadi územnoplánovacou dokumentáciou schválenou v roku 2003.

Obec žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Harichovce je k nahliadnutiu na webovej stránke obce (pod týmto textom) a na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-harichovce-zmeny-doplnky-c-1-2019, fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov ÚPN k nahliadnutiu na obecnom úrade Harichovce.Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk